Dotacja na wymianę urządzeń grzewczych i docieplanie budynków

Do 90 % bezzwrotnej dotacji na:

– WYMIANĘ/ MONTAŻ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

– DOCIEPLENIE BUDYNKÓW 1 – RODZINNYCH

Wójt Gminy Luzino oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na:

– docieplenie (termomodernizacja) budynków mieszkalnych,

– wymianę lub montaż urządzeń grzewczych (kotłów i pomp ciepła do C.O.)

– instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne)

Program „Czyste powietrze”, realizowany jest przez Ministerstwo Ochrony Środowiska realizowanego przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundacja oferuje pomoc mieszkańcom przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wykonaniu projektów instalacji, przeprowadzeniu audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.

Podczas spotkania omówione zostaną wszystkie instalacje, na które możecie Państwo uzyskać dotację.

Miejsce spotkania :

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie

Termin spotkania:

Środa, 21.11.2018 r., godzina 19:00

Dzień seniora połączony z zabawą dla mieszkańców

Serdecznie zapraszamy na Dzień Seniora który odbędzie się 10 listopada 2018r o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie. Od godziny 20:00 wstęp będzie również dla mieszkańców wsi Sychowo. Zabawę umilać dla Państwa będzie zespół muzyczny MINI – MAX z Luzina.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 7 listopada.

Sołtys Michał Kummer wraz z Radą Sołecką wsi Sychowo

Wybory Samorządowe 2018 Gmina Luzino – Radni

Wybory do Rady Gminy Luzino – 21.10.2018 r. – wyniki

OKRĘG Nr 1

  Nazwisko Imiona Komitet Wyborczy

ilość głosów

1

TREPCZYK Wiesław Marian KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

301

2

MILLEK Michał Jan KKW ZL

161

  OKRĘG Nr 2    

1

RICHERT Dariusz Adam KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

208

2

LABUDDA Dorota Ewa KKW ZL

120

3

KULHAWIK Kazimierz KKW SĄSIEDZI

166

  OKRĘG Nr 3    

1

SZCZEPANIAK Katarzyna Magdalena KKW ZL

195

2

MEYER Aleksandra Stanisława KWW ALEKSANDRA MEYER

208

  OKRĘG Nr 4    

1

CEJROWSKI Stanisław Wacław KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

219

2

MUTKA Marcin Krzysztof KKW ZL

262

  OKRĘG Nr 5    

1

KRYŻA Ryszard Antoni KKW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

201

2

SLAS Grzegorz Łukasz KKW ZL

263

  OKRĘG Nr 6    

1

PIĄTEK Sylwester Grzegorz KKW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

230

2

ZELEWSKI Marek Jarosław KKW ZL

197

  OKRĘG Nr 7    

1

FORMELA Bartłomiej Teodor KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano*

  OKRĘG Nr 8    

1

ENGELBRECHT Stanisław KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

184

2

SIULKOWSKI-WYTWER Jacek KKW ZL

166

  OKRĘG Nr 9    

1

DAWIDOWSKI Zenon Daniel KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

211

2

KOSZAŁKA Zdzisław Franciszek KKW ZL

172

  OKRĘG Nr 10    

1

MIOTKE Patryk Karol KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

  OKRĘG Nr 11    

1

GROTH Ryszard Jan KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

123

2

BUDNIK Kazimierz Franciszek KKW SĄSIEDZI

52

3

TOKARSKA Łucja Urszula KKW-ŁT

188

  OKRĘG Nr 12    

1

SŁOWI Edmund KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

231

2

KUNZ Jakub Henryk KKW „JAKUB KUNZ”

275

  OKRĘG Nr 13    

1

TREPCZYK Sylwia Agnieszka KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

216

2

GAFFKE Rajmund Franciszek KKW ZL

67

  OKRĘG Nr 14    

1

STENKA Mariusz Andrzej KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

  OKRĘG Nr 15    

1

LICAU Małgorzata Rozalia KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM

nie głosowano

Wybory samorządowe 2018 w Gminie Luzino

W wyborach Wójta Gminy Luzino zarządzonych na dzień 21 października 2019r jako kandydat na Wójta Gminy Luzino został zarejestrowany tylko Wejer Jarosław Piotr zgłoszony przez KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobre.

Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada Gminy Luzino.

W okręgu wyborczym nr 12 tj Sychowo i Robakowo zarejestrowano dwóch kandydatów:

  • KUNZ Jakub Henryk, lat 33, zam Robakowo, zgłoszony przez KWW Jakub Kunz” lista nr 15
  • SŁOWI Edmund, lat 75, zam Luzino KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobrem lista nr 12

W okręgu wyborczym nr 13 tj Milwino i Dąbrówka zarejestrowano dwóch kandydatów:

  • TREPCZYK Sylwia Agnieszka, lat 39 zam Milwino, zgłoszona przez KWW Nasza Gmina Wspólnym Dobrem lista nr 12
  • GAFFKE Rajmund Franciszek, lat 60 zam Milwino zgłoszony przez KWW ZL lista nr 13.

Jasne zasady szacowania strat

W odpowiedzi na sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy przypominamy, że:

  • komisja szacująca szkody określa datę wystąpienia szkody na stronie 2 protokołu, który udostępniony jest na stronie internetowej MRiRW;
  • przy kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia 50 % powierzchni brana jest pod uwagę powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk), która zastała ujęta, na podstawie informacji producenta rolnego, na stronie 3 protokołu szacowania szkód.

Regulacje te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 poz. 187, z późn.zm.). Zgodnie z  § 5  ust. 5 rozporządzenia protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzór protokołu szacowania szkód znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych  zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na  powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której  powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 70% danej uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi szkodami zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiające udzielenie również pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, obejmującymi co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, aby uzyskać tę pomoc nie muszą ponownie składać wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli ze złożonych wniosków o udzielenie pomocy wynika, w których uprawach powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Powyższa pomoc będzie udzielana:

1) poza formułą pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo

2) w ramach formuły pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie w związku z planowanymi kontrolami gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji, w związku z wejściem w życie z dniem 28 lutego 2018 roku Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń z dnia 9 lutego 2018 r (Dz. U. z 2018 r. poz360) zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród sołtysów i mieszkańców Państwa Gminy w zwyczajowo przyjęty sposób zasad bioasekuracji w gospodarstwach, podlegających wymaganiom zawartym w/w/ rozporzadzeniu i informacji o planowanych kontrolach gospodarstw przez Inspekcję Weterynaryjną.

Kontrole gospodarstw zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w kwietniu 2018r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie

Wioletta  Drygas-Bogucka

Załącznik:

1. Zasady bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, podlegających wymaganiom zawartym w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r.