Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Szanowni mieszkańcy

W piątek 26 maja 2017 roku odbędzie się zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych z terenu sołectw Sychowo, Milwino i Dąbrówka.

Zbiórką objęte będą odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach, zużyte opony). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych.

Zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika, w sposób nieutrudniający ruch pieszych i przejazd pojazdów.

Odpady wystawione w innym miejscu nie będą odbierane.

Odpady należy wystawić do godziny 7:00

Bezpieczna żywność

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Rolniczy Handel Detaliczny – żywność pochodzenia roślinnego.

 1. Producenci żywności prowadzący rolniczy handel detaliczny, którzy przetwarzają i zbywają konsumentowi finalnemu żywność pochodzenia roślinnego pochodzącą w całości lub części z własnej uprawy, muszą stosować wymagania ogólne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 (Załącznik II Rozdział III).
 2. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, osoba rozpoczynająca działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego zobowiązana jest do rejestracji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej – obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. Brak rejestracji skutkować będzie karami finansowymi nakładanymi przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
 4. Po uzyskaniu wpisu do rejestru, częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez powiatowego inspektora sanitarnego, który nadzoruje producenta / przetwórcę, będzie zależała od poziomu ryzyka związanego z produkowaną żywnością. Kontrole te są prowadzone okresowo i nie są wcześniej zapowiadane.
 5. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie w miejscach w których produkty zostały wytworzone, na targowiskach lub na festynach.
 6. Oznaczenie miejsca zbywania żywności powinno: być czytelne i widoczne dla konsumenta; zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”; wskazywać dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
 7. Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży żywności w dniu sprzedaży oraz odrębnie za każdy rok.

Kurs operatora kombajnu zbożowego i zielonkowego

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktcznego organizuje kurs Operatora Kombajnów Zbożowych i Zielonkowych. Kurs odbędzie się 24 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Nowej Wsi Lęborskiej w budynku biblioteki. Szczegóły pod nr tel. 695 999 723.

Bąkowski

Zebrania wiejskie 2017

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Przypominam o zbliżających się zebraniach wiejskich w naszej Gminie. Harmonogram przedstawia się następująco:

 • Dąbrówka 01.02.2017 – 18:00 – Świetlica Wiejska w Dąbrówce
 • Sychowo 08.02.2017 18:00 – Szkoła Podstawowa w Sychowie
 • Milwino 10.02.2017 18:00 – Remiza OSP Milwino

Zebranie wiejskie 2017

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 8 lutego /środa/ o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie wg proponowanego porządku obrad:

1. Otwarcie Zebrania i sprawy regulaminowe

2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok.

3. Podział budżetu sołectwa na 2017 rok.

4. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2017 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Sychowo

Michał Kummer

Sprawność techniczna opryskiwaczy

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

KOMUNIKAT

w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku przypomina o obowiązku badania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych – polowych i sadowniczych w cyklu 3-letnim. Obowiązek wykonania badań opryskiwaczy wynika z art. 48 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r., poz. 547 z późn. zm.).
Ponadto informuję, że na podstawie analizy przeprowadzonych badań w latach 1996-2016 bardzo dużo opryskiwaczy na terenie powiatu Wejherowskiego, nie posiada aktualnych badań lub w ogóle nie zostało poddanych badaniom.

 • opryskiwacze używane do stosowania środków ochrony roślin należy poddać badaniom technicznym,
 • opryskiwacze, które nie są używane do stosowania środków ochrony roślin należy zgłosić do WIORiN Oddział w Pucku ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck (tel. 58/ 673 28 57 lub 58/ 673 40 13), w celu zdjęcia ich z ewidencji.

W związku z powyższym:
Wszystkie niezbędne informację na temat działających w regionie stacji kontroli opryskiwaczy znajduje się na stronie internetowej  http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/ Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej, zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin podlega karze grzywny (Dz.U. z 2015 r., poz. 547 z późn. zm.).

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Gdańsku

Źródło: zdjęcie pochodzi z materiałów prasowych firmy Dammann

UWAGA hodowcy trzody chlewnej

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

UWAGA HODOWCY

TRZODY CHLEWNEJ !!!

W związku z występowaniem na terytorium Polski Afrykańskiego pomoru świń

 1. Każdy ubój gospodarczy należy zgłosić min. 24 godziny przed jego dokonaniem lekarzowi terenowemu lub bezpośrednio powiatowemu lekarzowi weterynarii
 2. Mięso poddaje się badaniu w kierunku włośni
 3. Istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 4. Przypominamy o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwie: maty dezynfekcyjne, środki do dezynfekcji bieżącej, zabezpieczenie gospodarstwa przez wstępem osób nieupoważnionych

 

Za nieprzestrzeganie tych obowiązków przepisy prawa przewidują kary pieniężne.

Odnowiona elewacja budynku starej Szkoły w Sychowie

5.00 śr. ocena (100% wynik) - 2 oceny

Dokładnie rok temu rozpoczął się konkurs organizowany przez firmę Braumit w którym do wygrania było odnowienie fasady. Walka była bardzo zacięta ale dzięki zaangażowaniu wielu ludzi Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sychowie w głosowaniu zdobył pierwsze miejsce dzięki czemu elewacja budynku starej szkoły została odnowiona.