Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo ws rozbiórce mostu

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do:

  • art. 49 oraz art. 98 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

  • art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie z wniosku z dnia 08-10-2014 r., Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Pucka 11, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcinę na terenie: części działek nr 255, 256, 247, 271, 257 obręb Gowino w Gminie Wejherowo części działek nr 19, 20, 21 obręb Robakowo w Gminie Luzino oraz części działek nr 4, 12, 42 obręb Dąbrówka w Gminie Luzino,

wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.60.2014.DC z dnia 12-01-2015 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwalniającej z zakazów określonych w art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Od w/w postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo z siedzibą Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Oryginał obwieszczenie można przeczytać tutaj

Zebranie wiejskie w Sychowie | wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Serdecznie zapraszam mieszkańców wsi Sychowo na zebranie wiejskie, które odbędzie się 16 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie, z proponowanym porządkiem zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania

3. Przedstawienie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej

4. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem

5. Wybór Sołeckiej Komisji Wyborczej dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

6. Wybór Sołtysa w głosowaniu tajnym:

a) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa

b) głosowanie

c) ogłoszenie wyników przez przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej

7. Wybór Rady Sołeckiej w głosowaniu tajnym:

a) zgłoszenie kandydatów

b) głosowanie

c) ogłoszenie wyników przez przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej

8. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2015 rok

9. Sprawy różne

10. Zakończenie zebrania

 

Wójt Gminy Luzino

inż. Jarosław Wejer

Oddaj krew uratuj życie

W sobotę 31 stycznia 2015 roku w godzinach 9:00 – 13:00 przy Ośrodku Zdrowia w Luzinie będzie stał KRWIOBUS.

Oddanie krwi nic nie boli a może uratować życie!

 

 

 

Aby oddać krew należy:

  • być zdrowym,
  • mieć 18-65 lat i ważyć minimum 50 kg,
  • posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
  • znać język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z wywiadem lekarskim.

 

Ferie zimowe w Zakopanem

W nadchodzące ferie odbędą się kolonie dla dzieci. Całkowity koszt to 550 zł łącznie z ubezpieczeniem. Dostępne są dwa terminy:

  • 1 – 10 luty miejscowość: Kościelsko
  • 6 – 15 luty miejscowość: Bukowiec

Kurs księgowości

Poszukiwane są osoby chętne do odbycia płatnego kursu księgowości.

Kurs dla osób:

  • niezatrudnionych od co najmniej 6 miesięcy
  • z wykształceniem średnim

Organizator kursu zapewnia zwrot pieniędzy za dojazd oraz 3 miesięczny staż płatny 1230 zł / miesiąc

Zostały trzy wolne miejsca więc chętnych zapraszam do kontaktu .