Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowa gospodarstwa rolnego

GOP.622.07.17.2015/ak

Luzino, dnia 7 października 2015 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.:Dz.U. z 2013r., poz. 1235).

zawiadamiam

że  w dniu 29 września 2015 roku w tut. urzędzie zostało złożone opracowanie:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku do tuczu trzody chlewnej oraz budowie silosów paszowych i zbiornika do gnojowicy z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 203/4, m. Sychowo, obręb: Robakowo, gmina Luzino, powiat Wejherowski, województwo pomorskie”.

Dokument opracowany został przez firmę De Heus sp. z.o.o. Dział Agra – Matic, ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczyca, w miesiącu wrzesień 2015 roku, na zlecenia inwestora: Jana Szmytki, zam. Sychowo.

Postępowanie jest prowadzone na wniosek inwestora: Jan Szmytka, zm. Sychowo, który złożył w dniu 28 kwietnia 2015 roku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Wójt Gminy Luzino. Ponieważ przedsięwzięcie należy do kategorii potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przed wydaniem decyzji zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. Po zasięgnięciu w/w opinii, Wójt Gminy Luzino postanowieniem nr GOP.622.07.2015/ak z dnia 7 sierpnia 2015 roku stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku do tuczu trzody chlewnej oraz budowie silosów paszowych i zbiornika do gnojowicy z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 203/4, m. Sychowo, obręb Robakowo, gmina Luzino, powiat wejherowski, województwo pomorskie”.

Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ informuje, że wystąpił o uzgodnienie warunków środowiskowych do następujących organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.

Na podstawie art. 21 w/w ustawy informuje, że dane o raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonych na stronie EKOPORTAL.

W związku z powyższym informuje, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przedłożonym raportem, a także z pozostałymi aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. w terminie: od 12 października do 2 listopada 2015 roku.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej (na adres Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, lub bezpośrednio w kancelarii urzędu),
  2. ustnie do protokołu (pok. Nr 17 Urzędu Gminy Luzino, budynek przy ul. 10 Marca 11, 84-242 Luzino);
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262), na adres e-mail: znos_ak@luzino.pl

Zgodnie z art. 35 ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego 21- dniowego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgromadzona dokumentacja sprawy, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko jest do wglądu w Urzędzie Gminy Luzino, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, przy ulicy 10 Marca 11, pok. nr 17.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Luzino. Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawie Wójt Gminy Luzino wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

  1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11,
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11,
  3. BIP
  4. sołtys wsi Sychowo – Michał Kummer, w celu o wywieszenia na tablicy sołectwa Sychowo, jako miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia
  5. a/a