Spotkanie hodowców trzody chlewnej

Inspektorat WeterynariiPowiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2016 roku w siedzibie Powiatowego Inspektora Weterynarii przy ul. Chopina 11 w Wejherowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie możliwości uznania województwa pomorskiego za region wolny od wirusa choroby Aujeszky. Tematem spotkania będzie omówienie konsekwencji związanych uznaniem województwa pomorskiego za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszky, oraz przyjęcie od hodowców trzody chlewnej deklaracji w w/w sprawie.

Z poważaniem

Powiatowe Lekarz Weterynarii w Wejherowie

Lekarz wet. Wojciech Trybowski

Obwieszczenie ws rozbiórki istniejącego mostu i budowie nowego w Gowinie

OBWIESZCZENIE

Stosownie do:

 • art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 • art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.1)

z a w i a d a m i a m,

że z wniosku z dnia 08-10-2014 r., złożonego przez

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

– dla inwestycji polegającej na: 1. Rozbiórce istniejącego mostu,

2. Budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi

powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcinę

– na terenie części działek: nr 255, 256, 247, 271, 257 obręb Gowino w Gminie Wejherowo

nr 19, 20, 21 obręb Robakowo w Gminie Luzino

nr 4, 12, 42 obręb Dąbrówka w Gminie Luzino

i wydano decyzję nr 6733.60.2014 z dn. 18-01-2016 r.

Zainteresowane strony (właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530, pokój nr 308)

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo z siedzibą Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

1 Dz. U. z 2015 r. poz.443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890

10 dniowe ferie zimowe w Wiślę

Szanowni Państwo

W okresie ferii zimowych organizujemy zimowiska 10-dniowe w Wiśle:

Ośrodek Wypoczynkowy MITUR w Wiśle – www.mitur.pl

Termin: od 19.02.2016r

Z zimowisk skorzystać mogą dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w KRUSie.

Koszt wyjazdu to 550 zł

Zgłoszenia proszę dokonywać bezpośrednio pod nr telefonu 607 203 754

Danuta Hojarska

Zbiórka karmy i środków czystości dla schroniska w Dąbrówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Milwinie organizuje zbiórkę rzeczy dla schroniska w Dąbrówce.

Zwracamy się do ludzi wielkiego serca, aby przyłączyli się do naszej akcji. Potrzebne rzeczy to i.im.:

 • karma
 • koce
 • kołdry
 • dywany
 • garnki
 • miski
 • zabawki

Zbiórka odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 roku w godzinach 10:00 – 15:00

Miejsca zbiórki:

 • Milwino – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Milwinie
 • Sychowo – Parking koło Szkoły Podstawowej w Sychowie
 • Dąbrówka – Przy wnęce autobusowej w Dąbrówce
 • Robakowo – PRzy rondzie (sklep Lewiatan)

W wyznaczonych miejscach zbiórki będą Państwa oczekiwali Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Milwinie.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LUZINO
Urząd Gminy w Luzinie informuje, iż
w Luzinie, przy ul. Przemysłowej 13

funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw.
PSZOK w tym Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON.

Do PSZOK-u i PZON-u w ramach uiszczanej opłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych takich jak:

 • zużyty, małogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości
  nieograniczonej,
 • komunalne odpady wielkogabarytowe (typu meble), w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości nieograniczonej.
 • zużyte opony – w ilości 4 szt. rocznie od nieruchomości zamieszkałej.
 • niebezpieczne odpady, wydzielone z odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:
  farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki – w ilości nieograniczonej,
 • odpady budowlane, rozbiórkowe (tzw. „czysty gruz”) – w ilości do 5m3 rocznie od nieruchomości zamieszkałej.
 • odzież i tekstylia – w ilości nieograniczonej,
 • dodatkowo odpady zbierane selektywnie tj. papier, tektura i opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik (tworzywa sztuczne) i metale, odpady zielone bio – w ilości nieograniczonej;

W celu skorzystania z możliwości oddania wyżej wymienionych odpadów do PSZOK–u i PZON-u właściciele nieruchomości muszą okazać dokument potwierdzający ich zamieszkanie na terenie gminy Luzino.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH i
PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
czynny jest dla mieszkańców gminy Luzino w dniach:
Wtorki i czwartki w godzinach: 10:0016:00 , Soboty w godzinach: 9:00 -14:00

Zmiany w gospodarce komunalnej

UWAGA !!!!

ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od stycznia 2016 roku w gminie Luzino, zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość opłat oraz terminy płatności za odpady komunalne.

Stawki opłat za odpady.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/135/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. nową metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a nie jak do tej pory gospodarstwo domowe. Rada Gminy przyjęła nową metodę ustalenia opłaty, gdyż daje ona możliwość różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej metody. Miesięczne stawki opłat będą wynosiły: 13 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 6 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości, w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Natomiast w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie zmieszanych (zbieranych w sposób nieselektywny) miesięczne stawki opłaty wynoszą 26 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości i 12 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości.

Termin płatności za odpady.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/137/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty, z wyjątkiem stycznia 2016 roku, za który opłatę należy uiścić w terminie do dnia 15 lutego 2016 roku, razem z opłatą za miesiąc luty. Zatem od stycznia 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co miesiąc, do 15 – go dnia każdego miesiąca, a nie jak do tej pory co drugi miesiąc.

Zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych na liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, przyjętej Uchwałą Nr XIII/136/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r.

Druki deklaracji są już dostępne na stronie internetowej gminy, jak też w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Of .Stutthofu 11 (pok. nr 3), w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11 (pok. nr 14) oraz u sołtysów gminy.

Deklarację można składać osobiście w Kancelarii (pok. nr 3) Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Of. Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino, w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art.6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 toku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych od mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa następujące koszty: odbioru, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienia funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK), w tym Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), odbiór raz w roku sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych oraz koszty obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2016 koszt funkcjonowania w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie wynosił 1.701.618,60zł. Przyjęte przez Radę Gminy Luzino stawki opłat na 2016 rok zostały skalkulowane jako iloraz kosztów poniesionych na utrzymanie systemu przez liczbę mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z uwzględnieniem podziału na dwie stawki, w tym dla pierwszych trzech osób oraz czwartej i każdej kolejnej osoby, co pozwoli na zbilansowanie kosztów z przychodami funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami.

Informacja o funkcjonowaniu PSZOK-u i PZON-u.

Przypominamy mieszkańcom, iż w Luzinie przy ul. Przemysłowej 13 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, do których można przekazywać niektóre frakcje odpadów bezpłatnie (w ramach uiszczanej do Urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami). Godziny otwarcia punktów są następujące: wtorki i czwartki 10.00-16.00, w soboty 9.00-14.00. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: http://www.sychowo.pl/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/

Zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych w 2016 roku.

Informujemy, iż w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za odpady komunalne, wiosną – w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku odbędzie się o coroczna akcja zbiórki (wystawka) komunalnych odpadów wielkogabarytowych. Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych. W miejscowościach: Sychowo Milwino i Dąbrówka zbiórka odbędzie się 16.04.2016 roku