Kolonie Biały Dunajec k/ Zakopanego

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych

im. Teresy Kras

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy przy organizacji kolonii letnich dla dzieci
i młodzieży z Państwa Gminy. Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia /urodzonych po 1 stycznia 2000 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/
jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie
w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim)
lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce w okolicach Zakopanego, w miejscowości Biały Dunajec,
w terminie: 16.08.2016 – 29.08.2016r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta przez:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Urzędy Gminy

 • Wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych

Zapewniamy kompleksowe zorganizowanie kolonii (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za wyjątkiem wyżej wskazanej), w tym m.in.:

 • zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie)

 • atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów

 • sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na koloniach

 • transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku oraz z powrotem (dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu określimy w porozumieniu z Państwem w terminie najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku).

 • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika

 • ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna na kwotę 5000 pln

W załączeniu przesyłamy program kolonii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z atrakcjami przygotowanymi dla dzieci i młodzieży.

Jeżeli są Państwo otwarci na naszą współpracę prosimy o przekazanie w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, wstępnej informacji o liczbie uczestników, która weźmie udział w wypoczynku (abyśmy mogli zarezerwować miejsca – decyduje kolejność zgłoszeń).

W przypadku pytań lub chęci uzyskania większej liczby informacji zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie od wielu lat organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w tym w ramach współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W 2015 r. z kolonii dla dzieci rolników skorzystały m.in. takie gminy jak: Prażmów, Jakubów, Magnuszew, Siedlce, Luzino, Jarczów, Turobin, Stary Sącz, Sieniawa, Gręboszów, Radłów, Głusk, Brzesko, Brudzeń Duży.

Nasza współpraca może być niesformalizowana, ale chętnie podpiszemy z Państwem porozumienie o współpracy (przykładowy wzór w załączeniu).

W ramach współpracy z Państwem będziemy prosili o:

 • przeprowadzenie rekrutacji dzieci (sporządzenie listy, zebranie kart kwalifikacyjnych i zaświadczeń KRUS)

 • przekazanie rodzicom informacji o koloniach, godzinie wyjazdu, miejscu zbiórki itp.

 • jeśli opłatę za wypoczynek wnoszą rodzice, o ile to możliwe prosimy o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy od rodziców i przesłanie na nasze konto. Jeśli taka zbiórka nie jest możliwa prosimy przekazać rodzicom, że pieniądze należy włożyć dziecku do bagażu, po przyjeździe do ośrodka kolonijnego kierownik kolonii tego samego dnia zbiera od dzieci pieniądze. Na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu wychowawca/kierowca, ze względów organizacyjnych, nie zbiera pieniędzy od rodziców.

Następnie najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wypoczynku prosimy o przesłanie:

 • listy uczestników wypoczynku zawierającej: imię i nazwisko dziecka, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna (według wzoru dołączonego do pisma). Lista jest niezbędna do ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestnika (w załączeniu)

 • oryginały zaświadczeń indywidualnych rolników (rodziców dzieci lub ich prawnych opiekunów) objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury/renty z KRUS) potwierdzone lub wystawione przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe KRUS. Ważne jest aby dopilnować by zaświadczenia te były wypełnione na rodziców (opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Odcinek renty lub decyzja np. o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.

Zamiast zaświadczeń indywidualnych można wystąpić do KRUS z listą zbiorczą. Lista ta powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych, adres zamieszkania,

Na liście konieczne jest potwierdzenie Placówki/Oddziału KRUS (pieczątka Placówki/Oddziału KRUS i pieczątka imienna osoby potwierdzającej)

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w koloniach dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

 1. data urodzenia dziecka – po 1 stycznia 2000r.

 2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.

Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie, jego oryginał należy dołączyć do karty kwalifikacyjnej.

Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego, najczęściej na takim zaświadczeniu jest napisane m.in.:

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko rodzica) …. urodzona dnia ….., zamieszkała ….., podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresach: od ..…. r. do nadal w zakresie emerytalno – rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim (lub: pobiera rentę/emeryturę).

Uwaga: Np. odcinek renty lub decyzja o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.

 1. Należy wypełnić i przekazać kartę kwalifikacyjną uczestnika

 2. Należy uiścić opłatę

 3. Należy przyprowadzić dziecko na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie i odebrać po powrocie (dziecko nie może samo wracać do domu).

Na kolonie należy wyposażyć dziecko m.in. w takie rzeczy jak:

 • Bielizna osobista

 • Podkoszulki, krótkie spodenki

 • Ciepłe ubranie – sweter, długie spodnie (2 pary)

 • Nakrycie głowy, strój kąpielowy

 • Kryte buty, klapki i kapcie

 • Płaszcz przeciwdeszczowy

 • Minimum 2 ręczniki

 • Środki higieny osobistej

 • Leki (te które dziecko na stałe przyjmuje), w przypadku choroby lokomocyjnej – aviomarin

 • Podręczny plecak

 • Legitymacja szkolna

 • Kieszonkowe na własne wydatki

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 30 i 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 17 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672) Wójt Gminy Luzino podaje do publicznej wiadomości informacje o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2024 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty opracowanych dokumentów zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Luzinie przy ulicy 10 Marca 11, pokój nr 17, w godzinach: pn, wt, czw, pt: od 7:30 do 15:30, śr: od 8:45 do 16:45, a także umieszczono je na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Luzinie w zakładce Plany i Programy (http://www.bip.luzino.pl).

Uwagi i wnioski do w/w opracowań można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@luzino.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.L Dz. U. z 2013 r., poz. 262).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Luzino.

Informacja o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016 – 2019 zostałą umieszczona w publicznie dostępnym wykazie dokumentów o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska pod nazwą EKOPORTAL – odnośnik do bazy dostępny na stronie internetowej http://bip.luzino.pl/ – zakładka Informacje o środowisku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

Wyznacza się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków w dniach od 1 czerwca 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku.