Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni mieszkańcy

W piątek 26 maja 2017 roku odbędzie się zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych z terenu sołectw Sychowo, Milwino i Dąbrówka.

Zbiórką objęte będą odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach, zużyte opony). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych.

Zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika, w sposób nieutrudniający ruch pieszych i przejazd pojazdów.

Odpady wystawione w innym miejscu nie będą odbierane.

Odpady należy wystawić do godziny 7:00

Bezpieczna żywność

Rolniczy Handel Detaliczny – żywność pochodzenia roślinnego.

  1. Producenci żywności prowadzący rolniczy handel detaliczny, którzy przetwarzają i zbywają konsumentowi finalnemu żywność pochodzenia roślinnego pochodzącą w całości lub części z własnej uprawy, muszą stosować wymagania ogólne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 (Załącznik II Rozdział III).
  2. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, osoba rozpoczynająca działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego zobowiązana jest do rejestracji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej – obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  3. Brak rejestracji skutkować będzie karami finansowymi nakładanymi przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
  4. Po uzyskaniu wpisu do rejestru, częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez powiatowego inspektora sanitarnego, który nadzoruje producenta / przetwórcę, będzie zależała od poziomu ryzyka związanego z produkowaną żywnością. Kontrole te są prowadzone okresowo i nie są wcześniej zapowiadane.
  5. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie w miejscach w których produkty zostały wytworzone, na targowiskach lub na festynach.
  6. Oznaczenie miejsca zbywania żywności powinno: być czytelne i widoczne dla konsumenta; zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”; wskazywać dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
  7. Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży żywności w dniu sprzedaży oraz odrębnie za każdy rok.