Wolno biegające psy na terenie Gminy Luzino

INFORMACJA

W związku z sygnałami mieszkańców o wzrastającym zagrożeniu związanym z wolno biegającymi psami na terenie gminy Luzino informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino” posiadacz zwierzęcia domowego zobowiązany jest do sprawowania nad nim właściwej opieki, a w szczególności powinien zapewnić stały i skuteczny nadzór nad zwierzęciem oraz zapobiegać niekontrolowanemu wydostaniu się psa poza teren własnej nieruchomości.

Psy pozostające poza terenem nieruchomości bez nadzoru, będą traktowane jako bezdomne zwierzęta, wyłapywane przez specjalistyczną firmę i przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Po ustaleniu właściciela takiego zwierzęcia zostanie na niego nałożona kara grzywny za spowodowanie uciążliwości dla otoczenia poprzez pozostawienie psa bez dozoru zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 205 ze zm.).

Urząd Gminy Luzino