Jasne zasady szacowania strat

W odpowiedzi na sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy przypominamy, że:

  • komisja szacująca szkody określa datę wystąpienia szkody na stronie 2 protokołu, który udostępniony jest na stronie internetowej MRiRW;
  • przy kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia 50 % powierzchni brana jest pod uwagę powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk), która zastała ujęta, na podstawie informacji producenta rolnego, na stronie 3 protokołu szacowania szkód.

Regulacje te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 poz. 187, z późn.zm.). Zgodnie z  § 5  ust. 5 rozporządzenia protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzór protokołu szacowania szkód znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych  zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na  powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której  powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 70% danej uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi szkodami zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiające udzielenie również pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, obejmującymi co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, aby uzyskać tę pomoc nie muszą ponownie składać wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli ze złożonych wniosków o udzielenie pomocy wynika, w których uprawach powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Powyższa pomoc będzie udzielana:

1) poza formułą pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo

2) w ramach formuły pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie w związku z planowanymi kontrolami gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji, w związku z wejściem w życie z dniem 28 lutego 2018 roku Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń z dnia 9 lutego 2018 r (Dz. U. z 2018 r. poz360) zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród sołtysów i mieszkańców Państwa Gminy w zwyczajowo przyjęty sposób zasad bioasekuracji w gospodarstwach, podlegających wymaganiom zawartym w/w/ rozporzadzeniu i informacji o planowanych kontrolach gospodarstw przez Inspekcję Weterynaryjną.

Kontrole gospodarstw zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w kwietniu 2018r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie

Wioletta  Drygas-Bogucka

Załącznik:

1. Zasady bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, podlegających wymaganiom zawartym w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r.

 

Zebranie Wiejskie w Sychowie – porządek obrad

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 11 stycznia 2018 r /czwartek/ o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie przy ul. Szkolnej 4 wg proponowanego porządku obrad:

  1. Otwarcie zebrania i sprawy regulaminowe
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017r
  3. Podział budżetu sołectwa na 2018 rok.
  4. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2018 rok
  5. Sprawy różne
  6. Zakończenie zebrania

Sołtys Wsi Sychowo

Michał Kummer

Kolejna awaria pompy

Niestety po raz kolejny awarii uległa pompa w związku z czym wody nie będzie do jutra. Druga studnia która miała nas ustrzec przed długimi przerwami w dostawie wody jest już na ukończeniu niestety nie jest jeszcze gotowa – przewidziany termin oddania jej do użytku to końcówka stycznia 2018 roku.