Przerwa w dostawie wody

Brak wody w Sychowie Milwinie i DąbrówceUprzejmie informuje iż od wtorku (04.07.2017r) od ok godziny 21:00 do środy (05.07.2017r) do ok 17:00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowościach Sychowo oraz Milwino. Jest to spowodowane koniecznością usunięcia awari rurociągu której niestety z powodu awarii w innych miejscowościach ostatnio nie udało się naprawić. Bardzo proszę o przekazanie informacji.

Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych

Urząd Statystyczny w GdańskuUrząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że na terenie województwa pomorskiego w dniach od 1 czerwca do 15 lipca br. jest realizowane badanie terenowe „Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel 1 i Sentinel 2 (Badanie „In situ” łac. w miejscu)”. Badanie to polega na rozpoznaniu, przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku, upraw na polach oraz ich opisu wraz z wykonaniem trzech zdjęć. W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne jest wejście pracownika na teren działki, na odległość około 30m od granicy.
Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych  (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw.
Powyższe informacje znaleźć można również na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku: http://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/badania-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-w-czerwcu-i-lipcu-2017-r-,80,1.html.

Wolno biegające psy na terenie Gminy Luzino

INFORMACJA

W związku z sygnałami mieszkańców o wzrastającym zagrożeniu związanym z wolno biegającymi psami na terenie gminy Luzino informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino” posiadacz zwierzęcia domowego zobowiązany jest do sprawowania nad nim właściwej opieki, a w szczególności powinien zapewnić stały i skuteczny nadzór nad zwierzęciem oraz zapobiegać niekontrolowanemu wydostaniu się psa poza teren własnej nieruchomości.

Psy pozostające poza terenem nieruchomości bez nadzoru, będą traktowane jako bezdomne zwierzęta, wyłapywane przez specjalistyczną firmę i przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Po ustaleniu właściciela takiego zwierzęcia zostanie na niego nałożona kara grzywny za spowodowanie uciążliwości dla otoczenia poprzez pozostawienie psa bez dozoru zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 205 ze zm.).

Urząd Gminy Luzino

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni mieszkańcy

W piątek 26 maja 2017 roku odbędzie się zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych z terenu sołectw Sychowo, Milwino i Dąbrówka.

Zbiórką objęte będą odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach, zużyte opony). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych.

Zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika, w sposób nieutrudniający ruch pieszych i przejazd pojazdów.

Odpady wystawione w innym miejscu nie będą odbierane.

Odpady należy wystawić do godziny 7:00

Bezpieczna żywność

Rolniczy Handel Detaliczny – żywność pochodzenia roślinnego.

  1. Producenci żywności prowadzący rolniczy handel detaliczny, którzy przetwarzają i zbywają konsumentowi finalnemu żywność pochodzenia roślinnego pochodzącą w całości lub części z własnej uprawy, muszą stosować wymagania ogólne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 (Załącznik II Rozdział III).
  2. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, osoba rozpoczynająca działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego zobowiązana jest do rejestracji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej – obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  3. Brak rejestracji skutkować będzie karami finansowymi nakładanymi przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
  4. Po uzyskaniu wpisu do rejestru, częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez powiatowego inspektora sanitarnego, który nadzoruje producenta / przetwórcę, będzie zależała od poziomu ryzyka związanego z produkowaną żywnością. Kontrole te są prowadzone okresowo i nie są wcześniej zapowiadane.
  5. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie w miejscach w których produkty zostały wytworzone, na targowiskach lub na festynach.
  6. Oznaczenie miejsca zbywania żywności powinno: być czytelne i widoczne dla konsumenta; zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”; wskazywać dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
  7. Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży żywności w dniu sprzedaży oraz odrębnie za każdy rok.

Zebrania wiejskie 2017

Przypominam o zbliżających się zebraniach wiejskich w naszej Gminie. Harmonogram przedstawia się następująco:

  • Dąbrówka 01.02.2017 – 18:00 – Świetlica Wiejska w Dąbrówce
  • Sychowo 08.02.2017 18:00 – Szkoła Podstawowa w Sychowie
  • Milwino 10.02.2017 18:00 – Remiza OSP Milwino

Zebranie wiejskie 2017

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 8 lutego /środa/ o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Sychowie wg proponowanego porządku obrad:

1. Otwarcie Zebrania i sprawy regulaminowe

2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok.

3. Podział budżetu sołectwa na 2017 rok.

4. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2017 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Sychowo

Michał Kummer