VI Sesja Rady Gminy Luzino

sesja Rady Gminy LuzinoM I E S Z K A Ń C Y  G M I N Y  L U Z I N O
Z A W I A D O M I E N I E

Serdecznie zawiadamiam, iż 25 marca 2015 r. (środa) o godz. 11.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 39 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Luzino według proponowanego porządku obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji,
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z sesji z dnia:
01 grudnia 2014 roku,
12 grudnia 2014 roku,
30 grudnia 2014 roku,
28 stycznia 2015 roku.


2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady Gminy Luzino i ważniejszych działaniach w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski komisji Rady Gminy Luzino.
5. Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski zaproszonych gości.
9. Głos publiczności.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2015 rok – aneks do uchwały z 28 stycznia 2015 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie: „przebudowa drogi powiatowej nr 145/G Kniewo – Luzino – Łebno”,
c) dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025,
e) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
f) zaciągnięcie kredytu długoterminowego,
g) wyrażenie zgody bądź nie wyrażenie zgody na przystąpienie do funduszu sołeckiego w 2016 roku,
h) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino,
i) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Barłomino część działki nr 67 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIV/255/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo, gm. Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r., nr 28, poz. 681) w zakresie fragmentu miejscowości Barłomino (działki nr 67/2 i nr 67/3),
j) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino w zakresie działki nr 140,
k) przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm.), w zakresie działek nr 105/1 i nr 1427,
l) przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm.), zmienionego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XLV/502/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 94/53, 951 i 1131/6), (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 4234 z dnia 02 grudnia 2014 r.) w zakresie działki nr 951,
m) sprzedaży nieruchomości (działki nr 532/3 – Kębłowo),
n) nabycia nieruchomości (działki nr 34/34, 34/37, 34/40, 34/42 – Robakowo),
o) nabycia nieruchomości (działka nr 364/49 – Kębłowo),
p) nadania nazw ulicom w miejscowości Luzino,
q) nadania nazw ulicom w miejscowości Milwino,
r) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
s) zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XLV/505/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok”,
t) przyjęcia treści napisu na tablicy upamiętniającej rodzinę Żelewskich.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Luzino
/-/ Bartłomiej Formela

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website