Zmiany w gospodarce komunalnej

UWAGA !!!!

ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od stycznia 2016 roku w gminie Luzino, zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość opłat oraz terminy płatności za odpady komunalne.

Stawki opłat za odpady.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/135/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. nową metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a nie jak do tej pory gospodarstwo domowe. Rada Gminy przyjęła nową metodę ustalenia opłaty, gdyż daje ona możliwość różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej metody. Miesięczne stawki opłat będą wynosiły: 13 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 6 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości, w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Natomiast w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie zmieszanych (zbieranych w sposób nieselektywny) miesięczne stawki opłaty wynoszą 26 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości i 12 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości.

Termin płatności za odpady.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/137/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty, z wyjątkiem stycznia 2016 roku, za który opłatę należy uiścić w terminie do dnia 15 lutego 2016 roku, razem z opłatą za miesiąc luty. Zatem od stycznia 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co miesiąc, do 15 – go dnia każdego miesiąca, a nie jak do tej pory co drugi miesiąc.

Zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych na liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, przyjętej Uchwałą Nr XIII/136/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r.

Druki deklaracji są już dostępne na stronie internetowej gminy, jak też w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Of .Stutthofu 11 (pok. nr 3), w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11 (pok. nr 14) oraz u sołtysów gminy.

Deklarację można składać osobiście w Kancelarii (pok. nr 3) Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Of. Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino, w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art.6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 toku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych od mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa następujące koszty: odbioru, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienia funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK), w tym Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), odbiór raz w roku sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych oraz koszty obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2016 koszt funkcjonowania w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie wynosił 1.701.618,60zł. Przyjęte przez Radę Gminy Luzino stawki opłat na 2016 rok zostały skalkulowane jako iloraz kosztów poniesionych na utrzymanie systemu przez liczbę mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z uwzględnieniem podziału na dwie stawki, w tym dla pierwszych trzech osób oraz czwartej i każdej kolejnej osoby, co pozwoli na zbilansowanie kosztów z przychodami funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami.

Informacja o funkcjonowaniu PSZOK-u i PZON-u.

Przypominamy mieszkańcom, iż w Luzinie przy ul. Przemysłowej 13 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, do których można przekazywać niektóre frakcje odpadów bezpłatnie (w ramach uiszczanej do Urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami). Godziny otwarcia punktów są następujące: wtorki i czwartki 10.00-16.00, w soboty 9.00-14.00. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: http://www.sychowo.pl/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/

Zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych w 2016 roku.

Informujemy, iż w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za odpady komunalne, wiosną – w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku odbędzie się o coroczna akcja zbiórki (wystawka) komunalnych odpadów wielkogabarytowych. Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych. W miejscowościach: Sychowo Milwino i Dąbrówka zbiórka odbędzie się 16.04.2016 roku

0.00 śr. ocena (0% wynik) - 0 ocen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website